Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

- -

Zawiadomienie

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku działając
na podstawie § 17 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 w pierwszym terminie
lub o 11:15 w drugim terminie w Sali Konferencyjnej UM w Olsztynku

 

Porządek obrad

1.    Otwarcie obrad Walnego Zebrania – Prezes Zarządu.

2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.    Stwierdzenie prawomocności obrad – Przewodniczący Zebrania.

4.    Zatwierdzenie porządku obrad.

5.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 25.04.2018 r. do 11.04.2019 r. – Prezes Zarządu.

6.    Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2018 r. – Skarbnik.

7.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r. – Przewodniczący Komisji

8.    Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i komisji Rewizyjnej.

10.  Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2019.

11.  Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia do końca roku 2019 - Prezes Zarządu.

12.  Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych Sekretarzowi Zebrania przez Zarząd i Członków Stowarzyszenia.

13.  Głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwałami.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zamknięcie obrad.