Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku działając na podstawie

§ 17 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu

25 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Olsztynek.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania – Prezes Zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad – Przewodniczący Zebrania.

4. Wybór Sekretarza Zebrania.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 5.04.2017 r. do 25.04. 2018r.  - Prezes Zarządu.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 – Skarbnik.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017r.- Przewodniczący Komisji.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2017.

12. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia do końca roku 2018 – Prezes Zarządu.

13. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych Sekretarzowi Zebrania przez Zarząd i członków Stowarzyszenia. 

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.